Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: “Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация на съществуващ парк в УПИ І – парк, кв.66, гр. Септември”

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Договор №8/13.01.2015 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 13.01.2015/

 Решение №1693/08.12.2014 г. за избор на изпълнител - /публикувано 09.12.2014/

Протокол №2/08.12.2014 г. от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 09.12.2014/

Уведомление за публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници - /публикувано 04.12.2014/

Протокол №1/04.12.2014 г. от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 04.12.2014/

 


 Решение за откриване на процедура

 Обявление

 Документация от 23.10.2014 г.

 Технически проект