Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: "Рехабилитация на съществуващ парк в УПИ I - парк, кв. 66, гр. Септември"

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Информация за освобождаване на банкови гаранции - /публикувана 24.02.2015/

 Договор №46/23.02.2015 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 24.02.2015/

 Решение №35/15.01.2015 г. за избор на изпълнител - /публикувано 15.01.2015/

 Протокол №2/15.01.2015 г. от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите - /публикуван 15.01.2015/

 Уведомление за публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници - /публикувано 12.01.2015/

 Протокол №1/12.01.2015 г. от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите - /публикуван 12.01.2015/

 Решение за промяна - /публикувано 02.12.2014/

 


 Решение за откриване на процедура

 Обявление

 Документация от 20.10.2014 г.

 Технически проект