Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Изграждане на спортна площадка с изкуствено тревно покритие в гр. Септември"

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Договор №01/06.01.2015 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 06.01.2015/

 Решение №1765/16.12.2014 г. за избор на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 16.12.2014/

 Протокол №3/16.12.2014 г. от работата на комисията по процедурата за избор на изпълнител - /публикуван 16.12.2014/

 Уведомление за публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници - /публикувано 10.12.2014/

 Протокол №2/10.12.2014 г. от работата на комисията по процедурата за избор на изпълнител - /публикуван 10.12.2014/

 Протокол №1/02.12.2014 г. от работата на комисията по процедурата за избор на изпълнител - /публикуван 02.12.2014/

 


 Решение за откриване на процедура

 Обявление

 Документация от 10.10.2014 г.