Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0015

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 981297

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 981299

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 10.06.2020/