Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на улици в населените места от община Септември”

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0013

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 981112

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 981116

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 10.06.2020/