Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на територията на община Септември”

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0012

Вид на процедурата: Открита процедура


 

Разяснение във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 26.06.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 981102

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 981103

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 10.06.2020/