Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на сградата на народно читалище "Серафим Янакиев Червенко-1933", находящо се в УПИ ІX - за читалище, кв. 46 по плана на с. Симеоновец, община Септември"

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 05960-2020-0002

Вид на процедурата: Публично състезание

Възложител: НЧ "Серафим Янакиев Червенко-1933"


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 977538

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 977539

Документация

Технически проект

ЕЕДОП - /публикуван 21.05.2020/