Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по обекти на територията на община Септември” с 3 (три) обособени позиции

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0010

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Съобщение за отваряне и оповестяване на получените ценови предложения - /публикувано 15.05.2020/

Протокол №2/15.05.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 15.05.2020/

Протокол №1/05.05.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 05.05.2020/

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - /публикувано 08.04.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 971043

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 971046

Документация

Технически проекти

ЕЕДОП - /публикуван 06.04.2020/