Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет:„Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември, община Септември”

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0004

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Протокол №1/01.04.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 01.04.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 961367

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 961368

Документация

Технически проект

ЕЕДОП - /публикуван 24.02.2020/