Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с обща дължина 9,040 км., по улици в 9 (девет) на брой населени места в Община Септември”, с 9 обособени позиции

  • Печат

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0001

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Съобщение за отваряне и оповестяване на получените ценови оферти за участие в процедурата - /публикувано 26.03.2020/

Протокол №2/26.03.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 26.03.2020/

Протокол №1/06.03.2020 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор - /публикуван 06.03.2020/

Разяснение №3/14.02.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 14.02.2020/

Разяснение №2/11.02.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 11.02.2020/

Разяснение №1/11.02.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 11.02.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 956523

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 956532

Документация

Технически проект

ЕЕДОП - /публикуван 30.01.2020/