Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2019/2020 г.”

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2019-0007

Вид на процедурата: Публично състезание

 


 

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри - /публикувано 04.12.2019/

Протокол №1/27.11.2019 г. от дейността на комисията - /публикуван 27.11.2019/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 943134

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 943138

Документация

ЕЕДОП