Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Септември"

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2019-0006

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Протокол №1/16.09.2019 г. от дейността на комисията - /публикуван 16.09.2019/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 920045

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 920048

Документация

Технически проект

ЕЕДОП - /публикуван 04.07.2019/