Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по ул. „Васил Левски”, гр. Септември“

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2019-0005

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 914899

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 914901

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 04.06.2019/