Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Септември“

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2019-0004

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Разяснение №1/13.05.2019 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 13.05.2019/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 909934

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 909936

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 03.05.2019/