Обществени поръчки

Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Серафим Янакиев Червенко - 1933", находящо се в УПИ IX - за читалище, кв. 46 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември"

 

Актуално състояние на обявата: актуална

Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП


 

Обява за удължаване срока за събиране на оферти - /публикувана 06.11.2018/

 


 

Обява за събиране на оферти

Техническа спецификация

Декларация за информираност на оферентите - /публикувана 06.11.2018/