Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път започващ от стопански двор “Фермата“ до път III-8402 Септември-Злокучене в землището на гр. Септември“

 

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0017

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 871959

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 871965

Документация

Технически проект

ЕЕДОП - /публикуван 10.10.2018/