Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2018/2019 г.”

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0016

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 870253

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 870255

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 02.10.2018/