Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември“, по две обособени позиции...

 

„Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември“, по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември  - ул."Н. Вапцаров"

Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември  - ул."Стефан Стамболов"

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0015

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 868816

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 868817

Документация

Технически проекти

ЕЕДОП - /публикуван 21.09.2018/