Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 2,400 км. по улици в 2 (две) на брой населени места в община Септември”, със следните обособени позиции ...

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 2,400 км. по улици в 2 (две) на брой населени места в община Септември”, със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежав гр. Септември - ул. „Васил Левски” с дължина 1275 м.; ул. „Бузлуджа” с дължина 340 м.; ул. „Стефан Захариев” с дължина 170 м.“

Обособена позиция № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежав с. Карабунар - улица „16 -та” с дължина 615 м.“

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0014

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Разяснение №1/21.09.2018 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 21.09.2018/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 866953

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 866954

Документация

Технически проект

ЕЕДОП - /публикуван 20.09.2018/