Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път, гр. Септември, общ. Септември, по две обособени позиции"

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0013

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 866662

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 866668

Документация

Технически проекти

ЕЕДОП - /публикуван 20.09.2018/