Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Работно проектиране за изграждане на нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, община Септември”

Актуално състояние на поръчката: активна

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - /публикувана 13.07.2018/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  - Уникален номер в регистъра на АОП: 9078133

 Документация