Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0012

Вид на процедурата: Открита процедура


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 855390

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 855392

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 09.07.2018/