Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0011

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 854560

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 854564

Документация

Технически проекти

ЕЕДОП - /публикуван 04.07.2018/