Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на неотложни ремонтно - възстановителни дейности за корекция на река Марица от км. 14+023 до км. 25+664 попадащи на територията на община Септември”

 

Актуално състояние на поръчката: прекратена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Споразумение за прекратяване №140/28.06.2019 г. на Договор №160/22.08.2019 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №2 - /публикуван 05.07.2019/

Споразумение за прекратяване №139/28.06.2019 г. на Договор №161/22.08.2019 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №1 - /публикуван 05.07.2019/

Договор №161/22.08.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №1 - /публикуван 22.08.2018/

Договор №160/22.08.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №2 - /публикуван 22.08.2018/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 16.07.2018/

Протокол от дейността на комисията със задача да получи, разгледа и оцени постъпилите оферти - /публикуван 16.07.2018/

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - /публикувана 05.07.2018/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  - Уникален номер в регистъра на АОП: 9077446

 Документация

Технически проект