Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември, с 3 обособени позиции"

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0010

Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявяване


 

Уведомление за процедура на договаряне без публикуване на предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП и последващо сключване на договор за изпълнение - /публикувано 18.06.2018/

Уведомление за откриване на процедура на договаряне без публикуване на предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП - /публикувано 06.06.2018/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 850167

Документация