Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на Народно читалище „д-р Петър Берон-1928“, с. Виноградец”

 

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Договор №156/16.08.2018 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 16.08.2018/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 09.07.2018/

Протокол №2/09.07.2018 г. от дейността на комисията - /публикуван 09.07.2018/

Протокол №1/27.06.2018 г. от дейността на комисията със задача да получи, отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им, разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор и извърши оценка, разглеждане и класиране на офертите - /публикуван 27.06.2018/

Съобщение относно промяна на деня за публичното отваряне на офертите - /публикувано 18.06.2018/

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - /публикувана 18.06.2018/

Разяснение №1/11.06.2018 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 11.06.2018/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  - Уникален номер в регистъра на АОП: 9076660

 Документация