Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на Народно читалище „д-р Петър Берон-1928“, с. Виноградец”

 

Актуално състояние на поръчката: активна

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Съобщение относно промяна на деня за публичното отваряне на офертите - /публикувано 18.06.2018/

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - /публикувана 18.06.2018/

Разяснение №1/11.06.2018 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 11.06.2018/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  - Уникален номер в регистъра на АОП: 9076660

 Документация