Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0009

Вид на процедурата: Открита процедура


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 849164

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 849169

Документация

Техническа спецификация

ЕЕДОП - /публикуван 01.06.2018/