Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0009

Вид на процедурата: Открита процедура


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 18.09.2018/

Договор №177/14.09.2018 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 14.09.2018/

Решение №16/31.07.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 31.07.2018/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 31.07.2018/

Протокол №3/23.07.2018 г. от дейността на комисията - /публикуван 31.07.2018/

Протокол №2/13.07.2018 г. от дейността на комисията със задача да разгледа и оцени техническите предложения в подадените оферти - /публикуван 31.07.2018/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри - /публикувано 17.07.2018/

Протокол №1/12.07.2018 г. от дейността на комисията със задача да получи, отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор - /публикуван 12.07.2018/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 849164

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 849169

Документация

Техническа спецификация

ЕЕДОП - /публикуван 01.06.2018/