Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември“ с две обособени позиции...

„Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември“, със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Виноградец – улица от О.Т.129 до О.Т.180“ по план на с. Виноградец, общ. Септември

Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Виноградец – улица от О.Т.88 до О.Т.188“ по план на с. Виноградец, общ. Септември

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Споразумение за прекратяване №148/28.06.2019 г. на Договор №143/26.07.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №1- /публикувано 05.07.2019/

Договор №144/26.07.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №2 - /публикуван 26.07.2018/

Договор №143/26.07.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №1 - /публикуван 26.07.2018/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 19.06.2018/

Протокол от работата на комисията със задача да получи, разгледа и оцени постъпилите оферти - /публикуван 19.06.2018/

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - /публикувана 07.06.2018/

Разяснение №2/23.05.2018 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 23.05.2018/

Разяснение №1/23.05.2018 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 23.05.2018/

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - /публикувана 22.05.2018/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  - Уникален номер в регистъра на АОП: 9076131

 Документация

Технически проекти

Количествено-стойностни сметки - /публикувани на 22.05.2018/