Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, ...

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0008

Вид на процедурата: Открита процедура


„Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, транспортни услуги и благоустройствени дейности”

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 846433

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 846435

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 15.05.2018/