Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелен

„Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и съпътстваща инфраструктура на територията на община Септември"

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0007

Вид на процедурата: Открита процедура


 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - /публикувано 22.05.2018/

Разяснение №1/22.05.2018 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 22.05.2018/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 842740

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 842763

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 20.04.2018/

Образец №1 /Опис на документите/ към документацията за участие - /публикуван 22.05.2018/