Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 842479

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 842480

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 18.04.2018/