Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

  • Печат

Актуално състояние на поръчката: прекратена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0005

Вид на процедурата: Открита процедура


 

Обявление към АОП за прекратяване на обществената поръчка - /публикувано 22.05.2018/

Решение №9/11.05.2018 г. за прекратяване на обществената поръчка - /публикувано 11.05.2018/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 842469

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 842471

Документация

Техническа спецификация

ЕЕДОП - /публикуван 18.04.2018/