Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 842469

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 842471

Документация

Техническа спецификация

ЕЕДОП - /публикуван 18.04.2018/