Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември с 15 /петнадесет/ обособени позиции"

Протокол №3/11.04.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори пликовете с предложените ценови параметри, разгледа и оцени ценовите предложения и класира допуснатите участници - /публикуван 11.04.2018/

Протокол №2/28.03.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори и разгледа допълнително представени документи относно съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както и да разгледа техническите предложения в подадените оферти - /публикуван 11.04.2018/

Решение №6/10.04.2018 г. за прекратяване на обществената поръчка в частта на обособена позиция №6, 13 и 14 - /публикувано 10.04.2018/

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници - /публикувано 03.04.2018/

Протокол №1/06.03.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, да оповести съдържанието им и да разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор - /публикуван 13.03.2018/


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 825583

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 825561

Документация