Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември с 15 /петнадесет/ обособени позиции"

 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 825583

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 825561

Документация