Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов” в гр. Септември, община Септември”

 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 823770

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 823774

Документация

Работен проект