Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов” в гр. Септември, община Септември”

Решение №5/05.04.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 05.04.2018/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 05.04.2018/

Протокол №3/02.04.2018 г. от дейността на комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 05.04.2018/

Протокол №2/27.03.2018 г. от дейността на комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 05.04.2018/

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници - /публикувано 28.03.2018/

Протокол №1/20.02.2018 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 22.02.2018/

Разяснения във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувани 31.01.2018/


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 823770

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 823774

Документация

Работен проект