Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти по две обособени позиции”

Обявление към АОП за прекратяване на обществената поръчка - /публикувано 10.01.2018/

Решение №14/28.12.2017 г. за прекратяване на обществената поръчка - /публикувано 28.12.2017/

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - /публикувано 11.12.2017/


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 819175

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 819176

Документация