Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2017/2018 г.”

 

 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 808501

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 808503

Документация