Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553 км. по улици в 11 (единадесет) на брой населени места в Община Септември“

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 17.10.2017/

Протокол №1/04.10.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 04.10.2017/

Разяснение №1/13.09.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 13.09.2017/


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 803364

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 803365

Документация

Технически проект