Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на готова храна (топъл обяд) по проект "Топъл обяд в община Септември - 2016"

 Решение №3/01.08.2017 г. за прекратяване на обществената поръчка - /публикувано 01.08.2017/

 Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 25.07.2017/

Протокол №1/21.07.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 21.07.2017/


 

 Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 793727

 Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 793729

 Документация