Обществени поръчки

Общeствена поръчка с предмет: "Покупка на горива: Бензин - А95Н и Дизел за нуждите на община Септември"

Обявление за възложена поръчка - /публикувано 02.10.2017/

Договор за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на БСБ АД - /публикуван 02.10.2017/


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 788865