Обществени поръчки

Общeствена поръчка с предмет: "Покупка на горива: Бензин - А95Н и Дизел за нуждите на община Септември"

 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 788865