Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - ул. "Г.С. Раковски”

 Договор №169/07.07.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 25.07.2017/

 Протокол от 06.06.2017 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 07.06.2017/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Уникален номер в регистъра на АОП: 9064454

 Документация

 Технически проект