Обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" от км 1+480 до км 2+568"

  • Печат

Актуално състояние на поръчката: прекратена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2017-0001

Вид на процедурата: Публично състезание


 

 Решение №1/24.01.2017 г. за прекратяване на обществената поръчка - /публикувано 24.01.2017/

 Разяснение №12/20.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществената поръчка - /публикувано 20.01.2017/

 Разяснение №11/20.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществената поръчка - /публикувано 20.01.2017/

 Разяснение №10/20.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществената поръчка - /публикувано 20.01.2017/

 Разяснение №9/20.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществената поръчка - /публикувано 20.01.2017/

 Разяснение №8/20.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществената поръчка - /публикувано 20.01.2017/

 Разяснение №7/20.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществената поръчка - /публикувано 20.01.2017/

 Разяснение №6/18.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществената поръчка - /публикувано 18.01.2017/

 Разяснение №5/17.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществената поръчка - /публикувано 17.01.2017/

 Разяснение №4/17.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществената поръчка - /публикувано 17.01.2017/

Разяснение №3/16.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществената поръчка - /публикувано 16.01.2017/

 Разяснение №2/13.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществената поръчка - /публикувано 13.01.2017/ 

 Разяснение №1/13.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществената поръчка - /публикувано 13.01.2017/

 


 

 Решение за откриване на процедурата - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 765825

 Обявление - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 765826

 Документация

 Технически проект