Обществена поръчка с предмет: „Разваляне на улична мрежа в гр. Септември – бул. „България” от км 1+480 до км 2+568”

 

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

 Договор №71/09.03.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 09.03.2017/

 Протокол №1.1/01.02.2017 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 01.02.2017/

 Протокол от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 20.01.2017/

 Разяснение №1/12.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 12.01.2017/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Уникален номер в регистъра на АОП: 9060439

 Документация