Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на детски площадки на територията на Община Септември”

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Договор №3/11.01.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 16.01.2017/

 Протокол от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 10.01.2017/

 Разяснение №3/29.12.2016 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 29.12.2016/

 Разяснение №2/29.12.2016 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 29.12.2016/

 Разяснение №1/28.12.2016 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 28.12.2016/ 

Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществен поръчкана стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Уникален номер в регистъра на АОП: 9060252

Документация