Обществена поръчка с предмет: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември, по обособени позиции”

 

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2016-0017

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Договор №42/14.02.2017 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №3 - /публикуван 20.02.2017/

 Договор №40/14.02.2017 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №1 - /публикуван 20.02.2017/

 Договор №39/14.02.2017 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №2 - /публикуван 20.02.2017/

 Решение №15/04.01.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 04.01.2017/

 Доклад за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите за участие в обществената поръчка - /публикуван 04.01.2017/

 Протокол №3/03.01.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 04.01.2017/

 Протокол №2/08.12.2016 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 04.01.2017/

 Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 28.12.2016/

Протокол №1/29.11.2016 г. от дейността на комисията за получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 02.12.2016/

 Разяснение №2/04.11.2016 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в поръчката - /публикувано 04.11.2016/

 Разяснение №1/04.11.2016 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в поръчката - /публикувано 04.11.2016/

 


 

 Решение за откриване на процедурата - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 754675

 Обявление - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 754687

 Документация

 Доклади за обследване за енергийната ефективност

 Доклади за резултатите от техническото обследване