Обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи при изпълнение на СМР

 

Актуално състояние на поръчката: прекратена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Съобщение за прекратяване възлагането на обществената поръчка - /публикувано 13.10.2016/

 Разяснение №1/30.09.2016 г. на постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 30.09.2016/

 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Уникален номер в регистъра на АОП: 9056911

 Документация