Обществена поръчка с предмет: Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти за ремонтни дейности на многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

 Договор №307/14.10.2016 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №2 - /публикуван 25.07.2017/

 Договор №306/14.10.2016 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №1 - /публикуван 25.07.2017/

Протокол №1.1/13.10.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 14.10.2016/

 Протокол от 05.10.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 05.10.2016/

 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Уникален номер в регистъра на АОП: 9056909

 Документация