Обява за събиране на оферти за обект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември с подобекти: 1. Път PAZ1103 /III-803/ Калугерово - граница общ. /Лесичово - Септември/ - Карабунар /III-8402, от нм 7+050 до км 7+974;2. Път PAZ

 Решение за резултата от проведените пазарни консултации - /публикувано 30.01.2017/

 Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в пазарни консултации за определяне стойността на разход - /публикуван 30.01.2017/


 

Обява за събиране на оферти за обект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември с подобекти:

1. Път PAZ1103 /III-803/ Калугерово - граница общ. /Лесичово - Септември/ - Карабунар /III-8402, от нм 7+050 до км 7+974

2. Път PAZ1128 / I-8, Лозен - Пазарджик-граница общ. /Пазарджик- Септември/- Ковачево-Злокучене / III-8402/ от км 4+260 и от км 6+050 до км 6+850

3. Част от общински път PAZ1206 - /III-8402/Септември/III-3704/ от км 5+000 до км 6+480

4. Част от общински път PAZ1206 - /III-8402/Септември/III-3704/ от км 6+480 до км 8+130

5. Реконструкция и рехабилитация на част от общински път PAZ3209 от км 3+116 до км 3+433

6. Реконструкция и рехабилитация на част от общински път PAZ2202 - /I-8/Белово Пазарджик/Лозен-Ковачево/PAZ1128/ от км 1+580 до км 1+768

Приложения