Обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за общинските и социални заведения на територията на община Септември"

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2016-0016

Вид на процедурата: Открита процедура


 

Договор №345/12.12.2016 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 21.12.2016/

 Решение №14/09.11.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 09.11.2016/

 Доклад за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите за участие в обществената поръчка - /публикуван 09.11.2016/

 Протокол №3/08.11.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 09.11.2016/ 

Протокол №2/02.11.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 07.11.2016/

 Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка - /публикувано 03.11.2016/ 

 Протокол №1/24.10.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 24.10.2016/  

 


 

 Решение за откриване на процедурата - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 749308

 Обявление - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 749313

 Документация