Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и подмяна на главен канализационен колектор №1 и съпътстващ водопровод по ул."Л.Каравелов" и бул."България", гр.Септември”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2016-0015

Вид на процедурата: Публично състезание


 

 Договор №96/31.03.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 03.04.2017/

 Доклад за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите за участие в поръчката - /публикуван 20.10.2016/

 Решение №13/20.10.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 20.10.2016/

 Протокол №3/20.10.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 20.10.2016/

 Протокол №2/14.10.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 20.10.2016/

 Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 17.10.2016/

 Протокол №1/10.10.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 12.10.2016/

 Разяснение №8/03.10.2016 г. на постъпили въпроси по условията в документацията - /публикувано 03.10.2016/

 Разяснение №7/30.09.2016 г. на постъпили въпроси по условията в документацията - /публикувано 30.09.2016/

 Разяснение №6/30.09.2016 г. на постъпили въпроси по условията в документацията - /публикувано 30.09.2016/

Разяснение №5/29.09.2016 г. на постъпили въпроси по условията в документацията - /публикувано 29.09.2016/

Разяснение №4/28.09.2016 г. на постъпили въпроси по условията в документацията - /публикувано 28.09.2016/

Разяснение №3/28.09.2016 г. на постъпили въпроси по условията в документацията - /публикувано 28.09.2016/

Разяснение №2/28.09.2016 г. на постъпили въпроси по условията в документацията - /публикувано 28.09.2016/

 Разяснение №1/27.09.2016 г. на постъпили въпроси  по условията в документацията - /публикувано 27.09.2016/ 


 

 Решение за откриване на процедурата - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 748165

 Обявление - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 748169

 Документация

 Технически проект